Strategiske mål

Med baggrund i de aktuelle udfordringer, vores vision, værdigrundlag og udviklingssyn har DMRU valgt i perioden 2017-2021 at fokusere på seks mål. De beskrives her i form af fremtidige forandringstilstande.

Med disse mål vil DMRU understøtte medlemmernes diakonale arbejde på hhv. lokalt menighedsbaseret niveau, organisationsbaseret niveau og globalt politisk niveau.  

Mål 1: Lederskab, der forandrer

Forandringen, vi arbejder for: Religiøse ledere på lokalt, nationalt og internationalt plan fungerer som forandringsagenter. Det gælder primært i forhold til holdningsspørgsmål, mobilisering og fortalervirksomhed, hvor de støtter individets rettigheder og retfærdige samfund.

Antagelser, der muliggør denne forandring:

 • Mission og udvikling integreres mere nationalt og internationalt, ved at DMRU og medlemsorganisationerne arbejder med integreret mission.
 • Medlemsorganisationerne har gode relationer til og er en del af globale netværk, hvor de kan samarbejde og styrke ledere, der arbejder diakonalt gennem en politisk indsats.
 • Afhængig af konteksten har kirkerne styrke i kraft af deres folkelige opbakning og udbredelse som menighedsbaserede organisationer og i kraft af deres diakonale udsyn, specielt for de fattigste, svage og marginaliserede. Andre steder bidrager de med nyskabende synsvinkler, tilgange og tolkninger til udviklingen af samfundet.

Mål 2: Ressourcebaseret tilgang

Forandringen, vi arbejder for: Menigheder udøver diakoni baseret på allerede eksisterende ressourcer. De bidrager til en aktiv politisk og social indsats for adgang til rettigheder, og de mobiliserer fællesskaber som led i folkelige bevægelser, forsoner konflikter og transformerer livsvilkår. Menighedernes rolle er ikke at yde service til lokalsamfundet, men at facilitere, supplere og styrke et organiseret lokalsamfund, så det selv kan varetage et socialt ansvar og tale for sine rettigheder.  

Antagelser, der muliggør denne forandring:

 • Kirken er til stede på alle niveauer i samfundet, selv i de fjerntliggende landsbyer.
 • Menigheder er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derfor en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper.
 • Menighederne er organiseret og har et godt netværk, bl.a. i form af kvinde- og ungdomsgrupper.
 • Menighederne har en stor base af engagerede frivillige.

Mål 3: Partnernes diakonale tilgang

Forandringen, vi arbejder for: Medlemsorganisationernes partnere anvender en tydelig diakonal tilgang, hvor forvandling, forsoning og myndiggørelse står centralt. De underliggende årsager til fattigdom adresseres herigennem, hvorved partnerne yder et tydeligt bidrag til mere retfærdige livsvilkår og omsorg for skaberværket. 

Antagelser, der muliggør denne forandring:

 • Kirken kan i sit arbejde udnytte sine muligheder for at genoprette identitet og værdighed, skabe sunde  relationer og hele det brudte samt udruste for at fremme retfærdighed og lige muligheder for alle.  
 • DMRUs medlemsorganisationer samarbejder med ligesindede organisationer i udviklingsarbejdet såvel som i det øvrige missionsarbejde.
 • Medlemsorganisationernes partnere ønsker at arbejde med en diakonal tilgang, hvor de tætte bånd til de nationale kirker udnyttes.

Mål 4: Mobilisering af det kirkelige bagland

Forandringen, vi arbejder for: Medlemsorganisationer mobiliserer og informerer lokale menigheder og deres folkelige bagland i forhold til Verdensmålene og andre relevante globale dagsordener. De agerer som stærke forandringsaktører både i forhold til Syd og Nord, og de bygger bro fra det lokale plan i Danmark til det lokale plan i Syd og vice versa.

Antagelser, der muliggør denne forandring:

 • DMRUs medlemsorganisationer har ressourcer til at engagere sig i informationsarbejde om de nye globale dagsordener.
 • Diversificerede ressourcer, herunder fundraising, understøtter medlemsorganisationernes bæredygtighed samt deres folkelige og udviklingsmæssige engagement.

Mål 5: Globalt-lokalt engagement

Forandringen, vi arbejder for: Partnerorganisationer, medlemsorganisationer og DMRU er engagerede i at forbinde det konkrete lokale og nationale udviklingssamarbejde med 2030-dagsordenen og Verdensmålene. Det sker for at bryde lokale, nationale og globale strukturer, der fastholder mennesker i fattigdom.

Medlemsorganisationer og deres partnere er aktivt deltagende i relevante regionale/internationale fora, globale processer og netværk, der er befordrende for global udvikling.

Antagelser, der muliggør denne forandring:

 • Kirker og kirkelige organisationer er velorganiserede og til stede både lokalt, regionalt og globalt.
 • Kirker og kirkelige organisationer har tilstrækkelig legitimitet og forankring til at tale med stor vægt over for beslutningstagere.
 • DMRU bringer disse komparative fordele i spil og igangsætter og støtter op om store forandringer i det små, og små forandringer i det store.

Mål 6: Anerkendelse af religionens betydning i udvikling

Forandringen, vi arbejder for: Politikere og den danske offentlighed anerkender, at religion er en dimension af dansk udviklingspolitik, der bidrager med en særlig værdi til det globale arbejde med at opnå Verdensmålene i 2030. Vi arbejder for en anerkendelse af, at kirker og kirkelige organisationer har en særlig betydning som forandringsagenter og strategiske partnere i udvikling - lokalt, nationalt og globalt.

Antagelser, der muliggør denne forandring:

 • Medlemsorganisationerne og DMRU udnytter aktivt og strategisk deres netværk og anden adgang til beslutningstagere og politikere. Det sker med henblik på at påvirke politikere og embedsværk, med udgangspunkt i eget værdigrundlag og uafhængighed.
 • Medlemsorganisationerne og DMRU formidler religionens betydning i forbindelse med udvikling samt oplyser om kirkers og kirkelige organisationers udviklingseffekt. Det sker på en troværdig og professionel måde, baseret på systematisk indsamling af viden og evidens.
 • DMRU positionerer sin dagsorden som en uafhængig og strategisk partner i kraft af en diversificeret finansiering baseret på partnerskaber med både private og offentlige udviklingsaktører.

 

 

jazzandclassical.com