Godt nyt for DMRU-fællesskabet

07-02-17

I januar 2017 blev der indgået forlig om Verden 2030, Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi. Som resultat af strategien lanceres der nu en omlægning af civilsamfundsstøtten, heriblandt en reform af de tematiske puljer.

DMRU har gennem længere tid været aktivt involveret i drøftelserne om puljereformen. Her har vi oplevet en positiv dialog med Udenrigsministeriet og god deltagelse fra medlemsorganisationer på blandt andet medlemsmøder. Resultatet af drøftelserne er nu kommet frem i forbindelse med høringen for ansøgningsprocessen for fremtidige strategiske partnere. 

Puljereform – forenkling og styrket folkelig forankring

Puljereformen har især haft fokus på forenkling med det formål at styrke den folkelige forankring. I nyheden fra Udenrigsministeriet den 6. februar om aftenen står der:

Reform af puljeordninger: Det folkelige engagement i udviklingssamarbejdet vil blive styrket gennem forenkling af procedurer og krav til ansøgninger hos puljeforvalterne (CISU, DH, DUF og DMRU). Det skal bl.a. bidrage til lettere adgang til mindre bevillinger for frivilligt drevne og mindre erfarne foreninger. Samtidig åbnes der op for indsatser i en bredere kreds af udviklingslande (samtlige DAC-lande fra 2018).”

DMRU er glade for, at der åbnes op for støtte til flere lande, da det vil give en række af medlemsorganisationerne og deres partnere nye muligheder. Derudover arbejder DMRUs sekretariat i øjeblikket med forenkling af retningslinjer for DMRU-puljen samt spændende nye modaliteter, der vil styrke den folkelige forankring yderligere. I den forbindelse har sekretariatet været glade for de mange gode bidrag fra medlemsorganisationerne, som vi har fået på medlemsmøder og ved spørgeskemaundersøgelse, som mange deltog i i 2016.

Opprioritering af trosbaserede organisationer

Allervigtigst for DMRU er dog det gode budskab om en opprioritering af det trosbaserede udviklingsarbejde. Udenrigsministeriet skriver: 

Opprioritering af unge og trosbaserede organisationer: Dansk Ungdoms Fællesråd og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling vil fra 2018 få mulighed for at gennemføre egne understøttende aktiviteter i form af en øget puljebevilling. Danske Handicaporganisationers nuværende rammeaftale og puljebevilling vil samtidig blive lagt sammen under én bevilling.

DMRU har i forbindelse med drøftelserne om puljereformen fremhævet de særlige kvaliteter, som det medlemsorganisationernes projekter har, og det er meget positivt, at Udviklingsministeren nu vil opprioritere det kirkelige udviklingsarbejde. Vi er naturligvis glade for, at Udenrigsministeriet tilkendegiver, at de fra 2018 vil styrke DMRU-puljen med yderligere finansiering, som kan muliggøre tværgående understøttende aktiviteter. DMRU er sikre på, at sådanne understøttende aktiviteter kan være til god gavn for de enkelte medlemsorganisationer og DMRU-fællesskabet som helhed.