DMRU Orientering - Februar 2017

Den 6. februar 2017 lancerede udviklingsminister Ulla Tørnæs sit bud på fremtidens samarbejde mellem danske civilsamfundsorganisationer og Udenrigsministeriet. Der er tale om en større omlægning som dels omfatter en ansøgningsproces for fremtidige strategiske partnere, der skal erstatte de nuværende rammeorganisationer, og dels en reform blandt puljeorganisationerne heriblandt DMRU-puljen.

DMRU har gennem længere tid været involveret i drøftelserne om denne puljereform. Her har vi oplevet en positiv dialog med Udenrigsministeriet. Puljereformen har især haft fokus på forenkling med det formål at styrke den folkelige forankring. I nyheden fra Udenrigsministeriet den 6. februar står der:

Reform af puljeordninger: Det folkelige engagement i udviklingssamarbejdet vil blive styrket gennem forenkling af procedurer og krav til ansøgninger hos puljeforvalterne (CISU, DH, DUF og DMRU). Det skal bl.a. bidrage til lettere adgang til mindre bevillinger for frivilligt drevne og mindre erfarne foreninger. Samtidig åbnes der op for indsatser i en bredere kreds af udviklingslande (samtlige DAC-lande fra 2018).”

DMRU glæder sig over at der åbnes op for støtte til flere lande, da det vil give en række af medlemsorganisationerne og deres partnere nye muligheder. Derudover arbejder DMRUs sekretariat i øjeblikket med forenkling af retningslinjer for DMRU-puljen samt modaliteter, der vil styrke den folkelige forankring yderligere. I den forbindelse har sekretariatet været glade for de mange gode bidrag fra medlemsorganisationerne, som vi har fået på medlemsmøder og ved brugerundersøgelsen, som mange deltog i i 2016.

Allervigtigst for DMRU er dog det gode budskab om en opprioritering af det trosbaserede udviklingsarbejde. Udenrigsministeriet skriver:

Opprioritering af unge og trosbaserede organisationer: Dansk Ungdoms Fællesråd og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling vil fra 2018 få mulighed for at gennemføre egne understøttende aktiviteter i form af en øget puljebevilling. Danske Handicaporganisationers nuværende rammeaftale og puljebevilling vil samtidig blive lagt sammen under én bevilling.”

DMRU har i forbindelse med drøftelserne om puljereformen fremhævet de særlige kvaliteter, medlemsorganisationernes projekter har, og det er meget positivt, at Udviklingsministeren nu vil opprioritere det kirkelige udviklingsarbejde. Udenrigsministeriet har efterfølgende også tilkendegivet, at man gerne ser, at DMRU i fremtiden arbejder målrettet med støtte til projekter for religionsfrihed og beskyttelse af religiøse minoriteter.

Vi er naturligvis meget glade for de mange tilskyndelser til udvidelse af det nuværende virkefelt med enklere adgang, flere lande og partnere, nye faglige prioriteter og støtte til tværgående understøttende aktiviteter. Det skal dog understreges, at selvom der, ifølge udviklingsministerens overvejelser, fra 2018 evt. kan blive tale om 25 procents forøgelse af DMRU-puljen, så er de samlede midler stadig langt fra det niveau, de var på i 2015 før de store nedskæringer. Det sætter begrænsninger for mulighederne i de mange nye og spændende tiltag.

Læs hele nyheden fra Udenrigsministeriet her

Og i Altinget her


Peter Blum Samuelsen
Sekretariatsleder

 

Indhold