ToRF-Vindue

Det overordnede formål med vinduet for Tros- og Religionsfrihed (ToRF) er at finansiere projekter, der øger respekt for, samt beskyttelse og fremme af ToRF. Projekterne skal derudover være i overensstemmelse med og støtte op om regeringens strategi for ToRF. Ved ToRF forstås menneskerettigheden, som den er udtrykt i Artikel 18 i menneskerettighedserklæringen:


Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed; denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter.

Hvem kan søge støtte? 

ToRF-vinduet kan søges af alle danske organisationer, der lever op til de generelle krav i Udenrigsministeriets administrative retningslinjer for Puljer og Netværk:

  • Være privat og have juridisk hjemsted og aktiviteter i Danmark. Formanden eller hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne skal være danske statsborgere eller udlændinge med fast bopæl i Danmark.
  • Have eksisteret i mindst et år.
  • Have mindst 50 bidragydende medlemmer eller støttepersoner, medmindre der er tale om paraplyorganisationer, i hvilket fald kravet skal være opfyldt af minimum ét af paraplyorganisationens medlemmer.
  • Have godkendte vedtægter.
  • Dens regnskaber, inklusiv årsregnskabet for organisationen, skal være underkastet revision.

Dette inkluderer både trosbaserede og ikke-trosbaserede organisationer, samt organisationer med rammeaftaler med Udenrigsministeriet. Organisationen skal have en stærk og vedvarende folkelig forankring i Danmark og skal påtage sig det fulde ansvar for ansøgninger og bevillinger under ToRF-vinduet.

 

Skemaer

Her finder du en oversigt over de skemaer, der skal bruges til ansøgning af midler i DMRU-puljens ToRF-vindue. 

Ansøgningsfrister

Se de kommende ansøgningsfrister her.

Kontakt

Hvis du eller din organisation har spørgsmål til den nye støttemulighed, så tøv ikke med at kontakte ToRF-teamet i DMRU direkte på torf@dmr.org 

Hvad kan man søge støtte til?

Læs om de forskellige støttemuligheder her. 

For at sikre høj faglighed og ansvarlig forvaltning af DMRU-puljens TORF-vindue har vi udarbejdet et tillæg til vores retningslinjer, der både fungerer som en guide til at skrive ansøgninger, og som beskriver de særlige kriterier, ToRF-ansøgningerne vurderes efter.

Download de samlede retningslinjer her (i pdf-format):

 

 

 

jazzandclassical.com