Afskaf fattigdom

Undermål

1.1
Ekstrem fattigdom skal helt afskaffes, for alle mennesker, overalt i verden, inden 2030. Det vil sige, at ingen skal leve for mindre end 1,90 dollars om dagen.

1.2
Inden 2030 skal andelen af mænd, kvinder og børn, der lever under de nationalt definerede fattigdomsgrænser, mindst halveres.

1.3
Der skal indføres nationalt passende sociale beskyttelsessystemer og indsatser for alle, heriblandt sociale sikkerhedsnet, og inden 2030 skal de fattige og udsatte have opnået betydelig dækning.

1.4
Inden 2030 skal vi sikre, at alle mænd og kvinder, især de fattige og udsatte, har lige rettigheder til økonomiske ressourcer. Der skal også være adgang til basale ydelser, ejerskab og kontrol over jord og andre former for ejendom, arv, naturressourcer, passende ny teknologi samt bankforretninger, inklusiv mikrofinansiering.

1.5
Inden 2030 skal de fattige og udsatte gøres mere robuste overfor klima-relaterede katastrofer og andre økonomiske, sociale og miljømæssige chok.

1.a
Vi skal sikre betydelige ressourcer fra en række forskellige kilder, så udviklingslandene kan gennemføre programmer og politikker for at gøre en ende på fattigdom af alle slags. Ressourcerne skal blandt andet skaffes gennem forbedret udviklingssamarbejde, og skal især komme de mindst udviklede lande til gode.

1.b
Vi skal skabe fornuftige politiske rammer på de nationale, regionale og internationale niveauer, for at støtte større investering i fattigdomsbekæmpelse. Indsatsen skal baseres på udviklingsstrategier, der gør vilkårene bedre for de fattige, og med fokus på begge køn.

Globalt Fokus anbefaler

Danmark er et af de få lande i verden som opfylder sine forpligtelser om at give 0,7 % af BNI som bistand til udviklingslande. Overordnet set er Danmark således godt med, når det gælder mål 1 om at afskaffe fattigdom.

Her følger to eksempler, hvor Danmark kunne forbedre sit bidrag til at afskaffe fattigdom i hele verden:

National anbefaling – mål 1.2

  • Danmark skal genindføre den nationale fattigdomsgrænse og udarbejde en handlingsplan for at udrydde fattigdom i Danmark

I de seneste år har den officielle fattigdomsgrænse i Danmark været defineret ved en formue på under 100.000 kroner, og at man tre år i træk har haft en årsindkomst på under 103.000 kroner. I dag lever cirka 40.000 mennesker i langvarig fattigdom i Danmark, heraf er cirka 8.000 børn. Antallet af langvarigt fattige har været stigende de sidste ti år. Fra september 2015 afskaffede regeringen den officielle målestok for fattigdom, fattigdomsgrænsen, og har endnu ikke opsat en ny målestok. Danmark bør genindføre den nationale fattigdomsgrænse, så vi også i fremtiden kan vide hvor mange mennesker i Danmark, der lever i fattigdom. Desuden skal Danmark arbejde for at reducere antallet af fattige mennesker i Danmark gennem en ambitiøs handlingsplan, som fokuserer på dem med færrest ressourcer.

Global anbefaling – mål 1.1

  • Danmarks udviklingsbistand skal være fattigdomsorienteret, så bistanden går til de mennesker og grupper i verden, som lever i størst fattigdom

Dansk udviklingsbistand har hidtil været opdelt i en fattigdomsorienteret og en global ramme, hvilket har sikret fokus på fattigdomsorientering og skabt mere transparens om anvendelsen af bistandsmidler. Den fattigdomsorienterede ramme blev nedlagt med finansloven for 2016. Desuden øgedes fokus på inddragelse af den private sektor i udviklingssamarbejdet. En nylig evaluering fra Danida af erhvervsindsatser viser, at denne type bistand ikke er effektiv til at reducere fattigdom. Det er centralt, at dansk bistand igen fokuseres på at hjælpe de mest marginaliserede og fattige mennesker i verden, inklusiv oprindelige folk. Det skal ske, uanset om de bor i verdens fattigste lande, eller i mellemindkomstlande med ekstrem ulighed. Derfor skal bistanden fremover fokuseres dels på de mindst udviklede og skrøbelige stater og dels på mellemindkomstlande, hvor civilsamfundsorganisationer skal kunne arbejde med at støtte særligt udsatte grupper, og støtte det lokale civilsamfund i arbejdet med at adressere fattigdom og marginalisering i deres lande. Ud over dette skal Danmark yde særskilt bistand til at løse andre store globale problemer, herunder klima og miljø.


Tilbage til de 17 Verdensmål