Anstændige jobs og økonomisk vækst

Undermål

8.1
Vi skal opretholde økonomisk vækst i overensstemmelse med nationale forhold, og især sikre en årlig økonomisk vækst på mindst syv procent i de mindst udviklede lande

8.2
Vi skal opnå større økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation. Blandt andet ved fokus på arbejdskrævende sektorer der giver høj værditilførsel.

8.3
Vi skal fremme politiske beslutninger med fokus på udvikling som skaber anstændige jobs og støtter produktive aktiviteter, iværksætteri, kreativitet og innovation. Vi skal også bakke op om vækst og formalisering af små og mellemstore virksomheder, heriblandt gennem adgang til bankforretninger.

8.4
Indtil udgangen af 2030 skal vi fortsat blive bedre til at bruge de globale ressourcer mere effektivt i forbindelse med forbrug og produktion. Samtidig skal vi arbejde for at afkoble økonomisk vækst fra ødelæggelse af miljøet, i overensstemmelse med FN’s 10-årige ramme af programmer om bæredygtigt forbrug og produktion. Her skal de allerede udviklede lande gå forrest.

8.5
Inden 2030 skal vi opnå, at alle mænd og kvinder har et produktivt og anstændigt job, hvor de får lige løn for lige arbejde. Dette gælder også for unge og for personer med handicap.

8.6
Inden 2020 skal vi i betydelig grad nedbringe andelen af unge der hverken er i gang med arbejde, uddannelse eller træning.

8.7
Vi skal øjeblikkeligt skride effektivt til handling for at gøre en ende på tvangsarbejde, moderne slaveri og menneskehandel. Samtidig skal vi stoppe de værste former for børnearbejde, herunder rekruttering og brug af børnesoldater. Fra 2025 skal vi helt sætte en stopper for alle former for børnearbejde.

8.8
Vi skal beskytte arbejdstagerrettigheder og fremme sikre og stabile arbejdsmiljøer for alle arbejdere. Heriblandt migrantarbejdere, især kvinder, samt ansatte med løs tilknytning til arbejdsmarkedet.

8.9
Inden 2030 skal vi vedtage og implementere politiske beslutninger for at fremme bæredygtig turisme, der skaber jobs og promoverer lokale produkter og kultur.

8.10
Vi skal styrke landenes egne finansielle institutioner for at fremme og udvide adgangen til bankforretninger, forsikring og andre finansielle ydelser for alle.

8.a
Vi skal øge opbakningen til ’Aid for Trade’ i udviklingslandene, især i de mindst udviklede lande. Det skal blandt andet ske gennem den Styrkede Integrerede Ramme for handelsrelateret teknisk bistand til de mindst udviklede nationer.

8.b
Inden 2020 skal vi udvikle og begynde at bruge en global strategi for at få unge i arbejde, og vi skal implementere FN’s Arbejdsorganisation ILO’s globale jobpagt (Global Jobs Pact).

Globalt Fokus anbefaler

Danmark er kendt for den danske model, som skaber fleksibilitet og sikkerhed for arbejdsgivere og arbejdstagere, og som gennem aktiv inddragelse af arbejdsmarkedets parter sikrer respekt og beskyttelse af arbejdstagernes grundlæggende rettigheder. Disse gode erfaringer skal Danmark bygge videre på i sit arbejde ude i verden.

Her er to eksempler på, hvor Danmark kan forbedre sit bidrag til at skabe bæredygtig økonomisk vækst og anstændige jobs til alle:

National anbefaling – mål 8.8

  • Danmark skal bevare sikkerheden i den danske model

Danmarks arbejdsmarkedsmodel sikrer basale rettigheder for arbejdere via aftaler mellem arbejdsmarkedets parter og et minimum af lovgivning, og modellen tilsigter både fleksibilitet og sikkerhed. Arbejdskraftens fri bevægelighed i EU, sort arbejde, udbredelse af løs- og korttidsansættelse, samt øget brug af vikarbureauer og underentreprenører skaber nye udfordringer. Der er risiko for at disse forhold skaber en ny underklasse i Danmark, som lever i fattigdom trods arbejde, og ikke er sikret grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Danmark skal sikre rimelige, ensartede løn- og arbejdsvilkår for alle, der arbejder i Danmark, samt sikre efterlevelse af ILO’s konventioner om arbejdstagernes ret til at organisere sig og indgå kollektive overenskomster.

Global anbefaling – mål 8.5

  • Danske erhvervsfremstød i udviklingslande skal reducere fattigdom ved at skabe lokale, varige og bæredygtige jobs

Dansk udviklingsbistand har det seneste årti øget fokus på privatsektordrevet udvikling og vækstskabelse, samt en højere grad af sammentænkning mellem målene for den danske udviklingsbistand og varetagelse af dansk erhvervslivs interesser. I Danidas landeprogrammer og erhvervsinstrumenter, som støtter erhvervsfremme, er det vigtigt at fokus bevares på at skabe inklusiv vækst gennem varige og anstændige jobs til udviklingslandenes egne marginaliserede borgere med fokus på bæredygtig udvikling. Danmark bør fortsat støtte opbygning af kapacitet hos myndigheder, arbejdsmarkedets parter og den lokale arbejdsstyrke i udviklingslandene, samt arbejde for at lette transitionen fra uformel til formel sektor med blik for lokale forhold, herunder de utilsigtede effekter ved jobskabelse inkl. fortrængte jobs i samme område eller sektor. I den forbindelse kan Danmark med fordel gøre brug af sine traditionsrige erfaringer med udvikling af bæredygtige løsninger især på miljø-, arbejdsmiljø og socialområdet. Desuden bør Danmark aktivt fremme en multi-stakeholder-tilgang, hvor virksomheder og civilsamfundsorganisationer danner partnerskaber i udviklingslande og internationalt inden for og på tværs af sektorer for at udvikle bæredygtige forretningsmodeller. Dette arbejde bør foregå inden for rammerne af UN Guiding Principles on Business and Human Rights og OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder.


Tilbage til de 17 Verdensmål