Ansvarligt forbrug og produktion

Undermål

12.1
Vi skal gennemføre 10-års rammeprogrammet for bæredygtigt forbrug og produktion (10YFP). De udviklede lande skal gå i front, men alle lande skal gøre deres del, med hensynstagen til udviklingen og kapaciteten i udviklingslandene.

12.2
Inden 2030 skal vi nå frem til at bruge og håndtere naturressourcer bæredygtigt.

12.3
Inden 2030 skal vi halvere det globale madspild pr. person, både i forretninger og hos forbrugerne. Vi skal også reducere madspild i produktionen og leverandørkæderne, heriblandt tab af afgrøder efter høsten.

12.4
Inden 2020 skal vi nå frem til at håndtere alle kemikalier og spildprodukter på en miljømæssigt fornuftig måde, i hele deres livscyklus. Udslippet af disse stoffer til luften, vandet og jorden skal nedbringes i betydelig grad, for at minimere skaderne på menneskers helbred og miljøet. Dette skal ske i overensstemmelse med internationalt vedtagne rammebestemmelser.

12.5
Inden 2030 skal vi nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.

12.6
Vi skal opmuntre virksomheder til at arbejde bæredygtigt. Dette gælder især for de store og multinationale virksomheder. Samtidig skal virksomhederne opfordres til at indarbejde bæredygtighedsinformation i deres årsrapporter.

12.7
Vi skal fremme bæredygtigt offentligt indkøb, i overensstemmelse med nationale politiske beslutninger og prioriteter.

12.8
Inden 2030 skal vi sikre, at mennesker overalt har den relevante viden og oplysning for at fremme bæredygtig udvikling og leve deres liv i harmoni med naturen.

12.a
Vi skal støtte udviklingslandene i at styrke deres videnskabelige og teknologiske kapacitet til at bevæge sig i retning af mere bæredygtigt forbrug og produktion.

12.b
Vi skal udvikle og indføre redskaber til at få overblik over effekterne af bæredygtig turisme, der skaber jobs og fremmer lokal kultur og produkter.

12.c
Vi skal gentænke de ineffektive støtteordninger til fossile brændsler, fordi de opfordrer til spild af ressourcer. Det skal ske ved at fjerne skæv-vridninger i markedet, i overensstemmelse med nationale omstændigheder. Blandt andet ved at omlægge beskatning og ved at udfase de skadelige støtteordninger, på en måde der afspejler deres påvirkning af miljøet. Her skal vi samtidig tage hensyn til udviklingslandenes tilstand og specifikke behov, og vi skal minimere de mulige negative påvirkninger af disse landes udvikling, på en måde der beskytter de fattige og de berørte samfund.

Globalt Fokus anbefaler

Danmark har et af verdens største økologiske fodaftryk pr. indbygger. Der er i høj grad brug for, at vi i Danmark ændrer vores forbrugs- og produktionsmønster i en mere bæredygtig retning, hvis vi skal leve op til de nye Verdensmål. Det skal ske på en lang række områder.

Nedenfor er givet to eksempler på, hvordan Danmark kunne forbedre sit bidrag til at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre:

National anbefaling – mål 12.5

  • Danmark skal hurtigst muligt udarbejde en handlingsplan for, hvordan Danmark i 2030 vil have opnået bæredygtig produktion og forbrug.

Der skal udarbejdes en handlingsplan, der konkret og med delmål anviser, hvordan vi i 2030 når et bæredygtigt forbrugs- og produktionsmønster. En sådan handlingsplan må tage udgangspunkt i, hvad der inden for planetens økologiske råderum er til rådighed per verdensborger. Handlingsplanen må dække alle betydende sektorer, herunder import af naturressourcer til dansk produktion og forbrug, plan for at reducere affaldsmængden, herunder effektiv resurseanvendelse og genanvendelse. Et centralt virkemiddel bør være en omlægning af afgiftssystemet, så det altid er nemmest og billigst at handle bæredygtigt, så forureneren betaler, og så der er økonomiske gevinster for virksomheder, der agerer bæredygtigt.

Handlingsplanen bør udarbejdes på tværs af alle de relevante ministerier og sektorer i Danmark, og bør via en målrettet oplysningskampagne inddrage den danske befolkning.

Global anbefaling – mål 12.3 (og mål 2.3, 7, 12.a)

  • Danmark skal investere i at reducere fødevarespild i udviklingslande

Store mængder fødevarer går til spilde i udviklingslande på grund af utilstrækkelig infrastruktur, energiforsyning og opbevarings- og kølefaciliteter. Danmark kan bidrage til at reducere dette madspild ved at investere i den manglende infrastruktur, herunder gennem etablering af decentral/off-the-grid elforsyning af vedvarende energi. Derved skabes mulighed for køl og viderebearbejdning af lokale fødevarer, så fødevarespild undgås. Den investering vil samtidig fremme øget fødevareproduktion lokalt (2.3), give landbefolkning adgang til moderne energiformer (7) og støtte ulande i retning af bæredygtig forbrug og produktion (12.a).


Tilbage til de 17 Verdensmål