Bæredygtig energi

Undermål

7.1
Inden 2030 skal alle mennesker have adgang til pålidelig og moderne energiforsyning, der er til at betale.

7.2
Der skal være betydeligt mere bæredygtig energi i den globale energiforsyning inden 2030.

7.3
Inden 2030 skal vi blive dobbelt så hurtige til at forbedre den globale energieffektivitet.

7.a
Vi skal blive bedre til at samarbejde og give adgang til forskning i ren energi inden 2030, blandt andet inden for vedvarende energi, energieffektivitet og renere og mere avanceret brug af fossile brændsler. Desuden skal vi fremme investeringer i infrastruktur og ren energiteknologi.

7.b
Inden 2030 skal vi udbygge infrastruktur og opgradere teknologi for at levere moderne og bæredygtige energitjenester til alle mennesker i udviklingslandene. Det gælder især de mindst udviklede lande, små udviklingsøstater og udviklingslande uden adgang til havet, og det skal ske i overensstemmelse med landenes respektive støtteprogrammer.

Globalt Fokus anbefaler

Internt i Danmark er der ikke problemer med adgang til økonomisk overkommelig, moderne og pålidelig energi, men der er behov for at omstille energisystemet til vedvarende energi. Globalt har Danmark tidligere støttet fremme af bæredygtig og vedvarende energi i udviklingslande, men i 2016 er klimapuljen reduceret til 270 mio. kr., hvilket næsten er en halvering i forhold til 2014.

Her er to anbefalinger til, hvor Danmark kunne forbedre sit bidrag til at give alle mennesker adgang til bæredygtig, vedvarende energi:

National anbefaling – mål 7.2

  • Danmark skal omstille til bæredygtig energiforsyning, inklusiv transport, baseret på 100 % vedvarende energi senest i 2050.

Danmark bør opstille nationale mål, delmål og konkrete tiltag, der kan sikre en omstilling til 100 % bæredygtig og vedvarende energi hurtigst muligt og senest i 2050. Både energieffektivitet og udbygning med vedvarende energi er centrale i denne omstilling. Danmark er relativt god til at bruge energi effektivt, både i industriel produktion og i husholdninger. Der er dog behov for at sænke både transportsektoren og den eksisterende boligmasses energiforbrug, og sikre at alle boliger, både ejer- og lejeboliger har incitament til energirenovering og forsyning med vedvarende energi. Vedvarende energi bruges i stigende grad i Danmark, men alligevel udgør vedvarende energi kun ¼ af landets energiforbrug, hvis transportsektoren inkluderes. I omstillingen til 100 % vedvarende energi er øget folkelig dialog og deltagelse vigtig, så lokal opbakning og fordele ved vedvarende energiudvikling øges.

Global anbefaling – mål 7.1

  • Danmark skal vise det gode eksempel for, hvordan man styrker samarbejdet mellem offentlige og private interesser med henblik på at øge finansieringen af bæredygtig og vedvarende energi i udviklingslandene.

Danmark er førende inden for udvikling af bæredygtige og vedvarende energikilder, særligt vindenergi. Desuden har de danske kraftværker en høj udnyttelse af brændsel, idet el- og varmeproduktion kombineres. Danske helhedsløsninger og vedvarende energiteknologier kan have interesse for mange udviklingslande, og der er på energiområdet gode muligheder for danske virksomheder, som kan forenes med offentlige interesser i udviklingslande. Samtidigt er det dog vigtigt, at Danmark arbejder for at sikre gennemsigtighed og folkelig deltagelse i energirelaterede beslutningsprocesser i udviklingslandene, således at civilsamfundet kan deltage i såvel planlægning som udvikling af energisektorer.


Tilbage til de 17 Verdensmål