Bæredygtige byer og lokalsamfund

Undermål

11.1
Inden 2030 skal vi sikre, at alle har tilstrækkelig adgang til sikre boliger med de fornødne faciliteter, til en overkommelig pris. Slumområder skal opgraderes.

11.2
Inden 2030 skal vi give alle mennesker adgang til sikre, tilgængelige og bæredygtige transportsystemer – til en pris, der er til at betale. Vi skal også forbedre vejsikkerheden, især ved at udvide den offentlige transport, med særligt hensyn til udsatte grupper, kvinder og børn, handicappede og ældre.

11.3
Inden 2030 skal vi gøre byernes vækst mere inkluderende og bæredygtig, med bedre muligheder for at alle verdens lande kan planlægge byer og bosættelser på en mere integreret, bæredygtig og inddragende måde.

11.4
Vi skal styrke indsatsen for at beskytte og bevare vores verdensarv af kultur og natur.

11.5
Inden 2030 skal vi reducere antallet af mennesker der dør eller bliver påvirket af katastrofer betydeligt (heriblandt katastrofer relateret til vand), med et fokus på at beskytte de fattige og mennesker i udsatte situationer. Sideløbende skal vi i betydelig grad nedbringe de direkte økonomiske tab i verdensøkonomien der skyldes katastrofer.

11.6
Inden 2030 skal vi reducere den gennemsnitlige miljøbelastning pr. person fra verdens byer. Det skal blandt andet ske ved at give speciel opmærksomhed til luftkvalitet og håndtering af skrald og andre former for affald.

11.7
Inden 2030 skal vi give alle mennesker adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige offentlige steder og grønne områder, især for kvinder og børn, ældre og handicappede.

11.a
Vi skal støtte positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem land og by, ved at styrke national og regional planlægning.

11.b
Inden 2020 skal vi i betydelig grad forøge antallet af byer og bosættelser der vedtager og gennemfører integrerede planer for at øge inklusion, mere effektiv brug af ressourcer samt modstandsdygtighed overfor klimaforandringer og katastrofer. Vi skal implementere en helhedsorienteret katastrofestyring på alle niveauer, på linje med Sendai-rammen for Katastrofe- og Risikoforebyggelse (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030).

11.c
Vi skal støtte de mindst udviklede lande til at bygge bæredygtige og modstandsdygtige bygninger af lokale materialer. Støtten skal blandt andet ske gennem finansiel og teknisk assistance.

Globalt Fokus anbefaler

Over halvdelen af verdens befolkning bor i byerne – om 10 år er det mere end 60 %. Selvom størstedelen af verdens fattigste stadig bor på landet, findes den største koncentration af fattige og den største ulighed i byerne. Derfor er det centralt at arbejde med byer i udvikling, både nationalt og globalt. Danske byer ligger i top på områder som bæredygtighed, inklusion og sikkerhed. Her er dog to eksempler på, hvor Danmark kunne forbedre sit bidrag til at skabe inkluderende, grønne, bæredygtige byer og lokalsamfund:

National anbefaling – mål 11.3

  • Danmark skal sikre en sammensat boligmasse i byer og lokalsamfund, så polarisering og ghettodannelse undgås

Danmark skal gennem byfornyelseslove forbedre boligsociale forhold, særligt i udsatte boligområder. Desuden er der behov for bedre dataindsamling og analyser af byers socioøkonomiske sammensætning for at belyse polarisering. Disse analyser skal også undersøge forholdene i udsatte byområder, herunder for marginaliserede og udokumenterede befolkningsgrupper. Danmark bør sikre en bæredygtig sammensætning af mennesker og sammenhæng i alle byer og lokalsamfund, såvel som at sikre ren luft og natur i byen.

Global anbefaling – mål 11.3

  • Danmark bør rette et særligt fokus på de hastigt voksende byer i udviklingslande med hovedvægt på tilpasning af den rettighedsbaserede tilgang, miljø, civilsamfundsopbygning og demokratisk inddragelse.

Verdens hastigt voksende byer udgør en ny og anderledes kontekst for udviklingsarbejdet. Derfor bør Danmark rette et særligt fokus på udviklingssamarbejde i byer. Der skal gennemføres decentrale og tværsektorielle indsatser med tilgang til byen som en særlig udviklingskontekst. Særligt er der behov for en rettighedsbaseret tilgang til civilsamfundsopbyggelse og demokratisk inddragelse i byer, så marginaliserede og udokumenterede befolkningsgrupper får mulighed for deltagelse i beslutningsprocesserne og arbejdet. Indsatserne skal fokusere på at tilvejebringe sikre, demokratiske og bæredygtige byrum. Tilvejebringelsen af ny viden om fattigdom, ulighed, usikkerhed og vold (særligt kønsbaseret vold), samt integrationen af natur og miljø i udviklingen af byer skal prioriteres. Slutteligt skal Danmark sammentænke udviklingsprojekter og voksende erhvervsinteresser i byudvikling som en eksportvare, samt sikre, at det sker i tråd med internationale retningslinjer (herunder UNGPs), så Danmark samlet set bidrager til, at udviklingslandenes hastigt voksende byer bliver mere inkluderende.


Tilbage til de 17 Verdensmål