Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Undermål

16.1
Vi skal reducere alle former for vold og voldsrelaterede dødsfald overalt.

16.2
Vi skal stoppe mishandling, udnyttelse, menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn.

16.3
Vi skal fremme lov og orden både på nationalt og internationalt niveau. Samtidig skal vi sikre, at alle mennesker bliver behandlet retfærdigt.

16.4
Inden 2030 skal vi i betydelig grad begrænse ulovlige strømme af penge og våben. Vi skal blive bedre til at opspore stjålne genstande og få dem tilbage til de rette ejere, og vi skal bekæmpe alle former for organiseret kriminalitet.

16.5
Vi skal markant nedbringe omfanget af korruption og bestikkelse af alle slags.

16.6
Vi skal udvikle effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

16.7
Vi skal sikre, at vi tager beslutninger på en responsiv, inkluderende, deltagerbaseret og repræsentativ måde, på alle niveauer.

16.8
Vi skal gøre udviklingslandenes deltagelse i de overstatslige organisationer bredere og stærkere.

16.9
Inden 2030 skal vi give alle mennesker en lovlig identitet, inklusiv fødselsregistrering.

16.10
Vi skal sikre offentlig adgang til information og beskytte de fundamentale frihedsrettigheder. Det skal ske i overensstemmelse med national lovgivning og internationale aftaler.

16.a
Vi skal styrke de relevante nationale institutioner for at forebygge vold og bekæmpe terrorisme og kriminalitet. Det skal blandt andet ske gennem internationalt samarbejde, og kapaciteten skal især styrkes i udviklingslandene.

16.b
Vi skal fremme og håndhæve ikke-diskriminerende lovgivning og politiske beslutninger for bæredygtig udvikling.

Globalt Fokus anbefaler 

Danmark er kendt som en stærk retsstat med tradition for inddragelse af civilsamfund og borgere i beslutningsprocesser og lav grad af korruption.

Her er dog to eksempler på, hvor Danmark kunne forbedre sit bidrag til at styrke fred, retfærdighed og stærke institutioner:

National anbefaling – mål 16.2

  • Danmark skal udrydde vold og seksuelle overgreb mod børn

Der er gået næsten 20 år, siden revselsesretten blev afskaffet i Danmark. Men trods det viser forskellige undersøgelser, at omkring 20% af børn i Danmark stadig udsættes for fysisk vold eller trusler om vold fra familien under deres opvækst. Mål 16.2 forpligter alle lande, inkl. Danmark, til at afskaffe vold mod børn inden for det næste 15 år, men der er findes p.t. ikke nogen national baseline for omfanget af vold mod børn i Danmark. Det er i al enkelthed ikke godt nok, og det harmonerer meget dårligt med regeringens ambition om, at ”arbejdet med at indsamle og systematisere data” på det socialpolitiske område skal styrkes med henblik på at dokumentere effekterne indsatserne (jf. regeringsgrundlaget). Mål 16.2 bør anvendes som springbræt for at iværksætte et systematisk arbejde med videnindsamling, holdningsændringer og handlemuligheder for at få udryddet vold mod børn. Vores idé er derfor at skabe en flerstrenget national indsats for ”En opvækst uden vold”.

Global anbefaling – mål 16.7

  • Danmarks udviklingssamarbejde skal støtte opbygningen af civilsamfund i udviklingslande

Civilsamfundet er en central aktør i det demokratiske samfund, idet civilsamfundet kan holde regeringen ansvarlig for dens politikker. Derfor er et stærkt civilsamfund nødvendigt for ansvarlige beslutningsprocesser. Danmark bør arbejde for bedre vilkår for civilsamfund i udviklingslande, så befolkningen selv kan stille krav til dens regering. Støtten til civilsamfund er således en nødvendig del af arbejdet for mere demokratiske, retfærdige og fredelige samfund.


Tilbage til de 17 Verdensmål