Klimaindsats

Undermål

13.1
Vi skal styrke modstandskraften og tilpasningsevnen hos alle lande, så de bedre kan modstå klima-relaterede risici og naturkatastrofer.

13.2
Vi skal integrere tiltag mod klimaforandringer i de nationale politiske beslutninger, strategier og planlægning.

13.3
Vi skal øge den generelle viden og opmærksomhed på mulighederne for både at bremse den globale opvarmning og tilpasse os klimaforandringerne. Det skal ske på både individuelt og institutionelt niveau. Samtidig skal vi øge vores kapacitet til allerede tidligt at forudsige og formindske skaderne.

13.a
Fra 2020 skal de udviklede lande støtte u-landenes arbejde med at reducere udslip og tilpasse sig klimaforandringerne på en transparent og meningsfuld måde. Støttebeløbet skal være 100 milliarder USD per år, som skal komme fra forskellige kilder. Den grønne klimafond skal fuldt finansieres og i gang med at arbejde hurtigst muligt.

13.b
Vi skal hjælpe de mindst udviklede lande og små udviklings-østater, så de bliver bedre til planlægning og håndtering i forbindelse med klimaforandringer. Blandt andet med fokus på kvinder, unge mennesker samt lokale og marginaliserede samfund.

Globalt Fokus anbefaler

Danmark skal være foregangsland både hvad angår den hjemlige omstilling for at nedsætte vores klimabelastning og i forhold til den internationale klimaproces og -indsats. Der er i høj grad brug for lande, der viser, at man kan gennemføre en ambitiøs grøn omstilling og samtidigt opretholde et højt velfærdsniveau. Samtidigt er der brug for en stærk dansk indsats i de internationale klimaforhandlinger og som del af den internationale klimaindsats generelt. Med den nye klimaaftale fra COP21 bliver det afgørende at nogle lande presser på for langt større ambitioner de nærmeste år, hvis det skal lykkes at holde den globale temperaturstigning så langt under 2 grader som muligt, og endda sigte mod 1,5 grad.

Danmark er i en god position til at være et sådant foregangsland både nationalt og internationalt, men det kræver en forsat udbygning og styrkelse af den danske klima- og energipolitik.

Nedenfor er givet to eksempler på, hvordan Danmark kan forbedre sit bidrag til at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser:

National anbefaling – mål 13

  • Danmark skal fastholde og styrke hjemlige klimamål

Danmark skal fastholde, yderligere styrke og fastsætte nye ambitiøse delmål for reduktioner i Danmarks hjemlige drivhusgasudledninger og den grønne omstilling generelt. Disse mål bør bl.a. inkludere et 40 % reduktionsmål for 2020, udfasning af kul senest i 2025, 100 % vedvarende energi i el- og varmesektoren senest i 2035 og et mål for omstillingen til 100 % bæredygtig, vedvarende energi, inklusiv i transportsektoren, hurtigst muligt og senest i 2050.

Global anbefaling – mål 13

  • Danmark skal styrke sin internationale klimaindsats

Danmark skal styrke sin globale klimaindsats gennem både EU, FN’s klimaforhandlinger og det globale handlingsspor. I EU skal Danmark arbejde for, at EU hæver det nuværende, utilstrækkelige ambitionsniveau for både 2020 og 2030 som konsekvens af Paris-aftalens styrkede temperaturtærskel og langsigtede mål. Danmark skal også øge den internationale klimafinansiering hurtigst muligt og sikre en markant stigningsgrad i de følgende år. Midlerne skal være nye og additionelle og balanceres ligeligt mellem tilpasning og reduktioner. Danmark bør desuden – med afsæt i sin menneskerettighedsbaserede tilgang til støtte af udviklingslandene – gøre en indsats for, at referencen til menneskerettigheder og oprindelige folks rettigheder i Paris-aftalens præambler bliver refereret til og styrket i fremtidige aftaler.


Tilbage til de 17 Verdensmål