Kvalitetsuddannelse

Undermål

4.1
Inden 2030 skal vi sikre, at alle piger og drenge gennemfører grundskole og ungdomsuddannelse af en høj kvalitet, så børnene opnår relevant og effektiv læring. Adgangen til disse uddannelser skal være gratis og lige for alle.

4.2
I 2030 skal alle piger og drenge have adgang til tilstrækkelig udvikling, omsorg og skoleforberedelse i førskolealderen, så de er klar til at starte i skole.

4.3
Alle kvinder og mænd skal have lige adgang til videregående kvalitetsuddannelse inden 2030, til en overkommelig pris. Det kan være teknisk eller håndværksmæssig uddannelse, eller universitetet.

4.4
Inden 2030 skal vi i betydelig grad forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer på arbejdsmarkedet. Heriblandt de tekniske og håndværksmæssige evner, der gør det muligt at starte egne virksomheder og skabe anstændige arbejdspladser.

4.5
I 2030 skal der ikke længere være uligheder mellem kønnenes uddannelse. Vi skal også sikre lige adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsfaglig træning for udsatte grupper, herunder personer med handicap, oprindelige folk og børn i sårbare situationer.

4.6
Inden 2030 skal vi sikre, at alle unge og en betydelig del af voksne mænd og kvinder kan læse, skrive og regne.

4.7
Inden 2030 skal vi sikre, at alle elever og studerende opnår den viden og de evner, de behøver for at støtte op om bæredygtig udvikling. Det inkluderer blandt andet uddannelse i bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, lighed mellem kønnene, promovering af en fredelig og ikke-voldelig kultur, verdensborgerskab samt påskønnelse af kulturel diversitet og kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

4.a
Vi skal bygge og opgradere uddannelsesfaciliteter med opmærksomhed på både piger og drenges behov, og også med fokus på de handicappede. Alle skal have sikre, ikke-voldelige, inklusive og effektive læringsmiljøer.

4.b
Inden 2020 skal vi i betydelig grad forøge antallet af stipendier, der er tilgængelige for udviklingslandene. Især for de mindst udviklede lande, små ø-udviklingsstater og afrikanske lande. Stipendierne skal være til optagelse på højere læringsanstalter, herunder erhvervsuddannelser og uddannelser inden for informations- og kommunikationsteknologi, teknik, ingeniørarbejde og forskning. Der skal gives stipendier i udviklingslandene til både at studere i andre udviklingslande og i udviklede lande.

4.c
Inden 2030 skal vi forøge antallet af kvalificerede lærere betydeligt, blandt andet gennem internationalt samarbejde om læreruddannelse i udviklingslande. Det gælder især i de mindst udviklede lande og små ø-udviklingsstater.

Globalt Fokus anbefaler

Danmark er kendt for sin unikke uddannelsesmodel, hvor alle borgere har adgang til gratis uddannelse fra folkeskole til universitet.

Her er to eksempler på, hvor Danmark kan forbedre sit bidrag til at sikre kvalitetsuddannelse for alle mennesker:

National anbefaling – mål 4.7

  • Danmarks befolkning skal oplyses og uddannes til at agere i en globaliseret verden, hvor de kan bidrage til bæredygtig udvikling, fremme af menneskerettigheder og globalt medborgerskab

Folkeskolereformen fra 2014 har blandt andet som mål at åbne folkeskolen for omverdenen og undervise i aktivt medborgerskab, demokrati og bæredygtig udvikling. Denne målsætning bør følges op af en ambitiøs implementering, så børn allerede i folkeskolen bliver uddannet som aktive globale medborgere med forståelse for verdensmålene og for egen rolle i verdenssamfundet. Undervisningen vil give værktøjer til at forstå og navigere i en globaliseret verden, og bør også udbredes til børnehaver, ungdomsuddannelser, højskoler, videregående uddannelser og efteruddannelser. Det er oplagt og relevant at inkludere både civilsamfundet, det frivillige foreningsliv og erhvervslivet i uddannelsen i bæredygtig udvikling. På den måde styrkes den uformelle dannelse og livslange læring, som den nordiske tradition for folkeoplysning og uddannelse bygger på.

Global anbefaling – mål 4.1, 4.2, 4.3

  • Danmarks udviklingsbistand skal sikre retten til gratis kvalitetsuddannelse med fokus på menneskerettigheder og bæredygtig udvikling

Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvordan den danske regering vil prioritere bistand til uddannelse i fremtiden. Danmark har især støttet formel grunduddannelse, mens der traditionelt har været mindst støtte til uformel, ungdoms- og voksenuddannelse. Danmark bør have en ambitiøs udviklingspolitik på uddannelsesområdet, hvor vi arbejder for retten til gratis kvalitetsuddannelse med fokus på både intellektuelle og andre færdigheder, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling. Herunder bør vi fokusere på læreruddannelsernes kvalitet. Vi skal arbejde for inklusion af de mest marginaliserede grupper samt arbejde med de forskellige former for eksklusion fra uddannelse. Danmark bør særligt prioritere støtte til uddannelse i skrøbelige situationer og konfliktramte områder.


Tilbage til de 17 Verdensmål