Ligestilling mellem kønnene

Undermål

5.1
Vi skal stoppe alle former for diskrimination mod alle kvinder og piger, overalt i verden.

5.2
Vi skal eliminere alle former for vold mod alle kvinder og piger, både i det private og det offentlige liv. Heriblandt menneskehandel, seksuel udnyttelse og andre former for udnyttelse.

5.3
Stop alle skadelige skikke, som for eksempel tvangsægteskaber, børneægteskaber og omskæring af piger.

5.4
Vi skal anerkende og sætte pris på ubetalt arbejde i hjemmet og inden for omsorg. Det skal ske gennem offentlige tjenesteydelser, infrastruktur og politikker for social beskyttelse, og ved at fremme delt ansvarlighed i hjemmet og familien, som det er nationalt passende.

5.5
Vi skal sikre, at kvinder får lige muligheder og opnår fuld og effektiv deltagelse i lederskab på alle niveauer af beslutningsprocessen i det politiske, økonomiske og offentlige liv.

5.6
Vi skal sikre, at kvinder får universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og reproduktive rettigheder, som det er aftalt i handlingsprogrammet fra den Internationale Konference om Befolkning og Udvikling samt Beijing-handlingsplanen ’Beijing Platform for Action’.

5.a
Vi skal gennemføre reformer for at give kvinder lige rettigheder til økonomiske ressourcer, såvel som adgang til ejerskab og kontrol over land og andre former for ejendom, bankforretninger, arv og naturressourcer, i overensstemmelse med nationale love.

5.b
Vi skal forbedre brugen af muliggørende teknologi, især informations- og kommunikationsteknologi, for at styrke kvinder.

5.c
Vi skal vedtage og styrke fornuftig politik og lovgivning, der er mulig at håndhæve, for at fremme kønsligestilling og styrke alle kvinder og piger, på alle niveauer.

Globalt Fokus anbefaler

I Danmark er mænd og kvinder formelt set ligestillede i de fleste sammenhænge. Der er dog stadig områder, hvor ligestillingen halter, og hvor udsatte grupper ikke har samme rettigheder som resten af befolkningen. I mange andre lande står det meget dårligt til med ligestillingen, hvor piger og kvinder diskrimineres og udsættes for vold, ligesom de holdes ude af politiske og økonomiske beslutningsprocesser, der har afgørende betydning for deres liv.

Her er to eksempler på, hvor Danmark kunne forbedre sit bidrag til at opnå ligestilling for alle mennesker:

National anbefaling – mål 5.1

  • Danmark skal sikre en lovgivning som på alle områder fremmer ligestilling, herunder ift. barsel til mænd, forældreorlov, værnepligt og rettigheder for migranter og handlede kvinder

Ligestillingen mellem mænd og kvinder i Danmark er udfordret af blandt andet et kønsopdelt arbejdsmarked, værnepligt, lønforskel og ulige barselsfordeling. Mens nogle af disse problemer skal løses gennem oplysning og styrkelse af kvinder i eksempelvis lønforhandlingssituationer, kan en række problemer overkommes gennem lovgivning, overenskomster eller aftaler, der fremmer reel ligestilling. Det kunne eksempelvis være i forhold til barsel til mænd, forældreorlov og værnepligt, men også i forhold til rettigheder til mennesker uden formel status, såsom handlede kvinder og illegale migranter.

Global anbefaling – mål 5.a

  • Danmark skal styrke sit arbejde med ligestilling både finansielt og programmatisk i konkrete ligestillingsprojekter og på tværs af sektorer

Mangel på ligestilling og diskrimination mod kvinder er en af de største barrierer for bæredygtig udvikling, som verden står overfor. Dette skyldes mange forhold, som for eksempel diskriminerende lovgivning, patriarkalske samfundsstrukturer, fasttømrede kønsroller, økonomisk ulighed, vold osv. Det betyder, at mange hundrede millioner kvinders menneskerettigheder krænkes hver dag, og at de derfor har svært ved at få den uddannelse, det job og den familie, som de ønsker sig. Det er bevist igen og igen, at investering i ligestilling og kvinder er afgørende for bæredygtig udvikling. Danmark er i en førerposition på dette område, og bør fortsat kæmpe for, at kvinders menneskerettigheder og ligestilling prioriteres og integreres i alle indsatser for bæredygtig udvikling.


Tilbage til de 17 Verdensmål