Livet i havet

Undermål

14.1
Inden 2025 skal vi forhindre og reducere alle slags forurening af havet i betydelig grad. Vi skal især sætte ind mod forurening fra aktiviteter på land, heriblandt skrald og forurening med næringsstoffer.

14.2
Inden 2020 skal vi forvalte og beskytte økosystemer i havet og langs kysterne på en bæredygtig måde, for at undgå at de bliver beskadiget i betydelig grad. Det skal blandt andet ske ved at styrke økosystemernes modstandsdygtighed og ved at arbejde for at genoprette dem. Målet er at opnå sunde og produktive have.

14.3
Vi skal håndtere og minimere konsekvenserne af forsuringen af havet, blandt andet gennem forbedret videnskabeligt samarbejde på alle niveauer.

14.4
Inden 2020 skal vi regulere fangsten på en effektiv måde og gøre en ende på overfiskning, ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri samt destruktive fangstmetoder. Vi skal også indføre videnskabsbaserede forvaltningsplaner for at genoprette fiskebestande hurtigst muligt. Bestandene skal mindst tilbage på et niveau, hvor de kan give deres maksimale bæredygtige afkast, alt efter de forskellige bestandes biologiske muligheder.

14.5
Inden 2020 skal vi beskytte mindst 10 procent af hav- og kystområder, i overensstemmelse med national og international lov og baseret på den bedst tilgængelige videnskabelige information.

14.6
Inden 2020 skal vi forbyde visse former for fiskeristøtte, der bidrager til overkapacitet og overfiskning, og vi skal fjerne støtteordninger der bidrager til ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. Vi skal lade være med at introducere nye støtteordninger af denne type. Samtidig skal vi anerkende, at passende særlige hensyn til udviklingslandene og de mindst udviklede lande bør være en fast del af WTO’s forhandlinger om støtteordninger til fiskeriet.

14.7
Inden 2030 skal vi forøge de økonomiske fordele, som små udviklings-østater og de mindst udviklede lande har af at bruge deres havressourcer på en bæredygtig måde. Det skal blandt andet ske gennem bæredygtig forvaltning af fiskeri, akvakultur og turisme.

14.a
Vi skal øge den videnskabelige viden, udvikle forskningskapacitet og overføre havteknologi, i henhold til den Mellemstatslige Oceanografiske Kommissions kriterier (IOC Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology). Formålet er at forbedre havenes sundhedstilstand og at give havenes biodiversitet en større rolle i u-landenes udvikling. Dette gælder især i de mindst udviklede lande og små udviklings-østater.

14.b
Vi skal give små traditionelle fiskere adgang til havressourcer og markeder.

14.c
Vi skal forbedre beskyttelsen og den bæredygtige brug af havene og deres ressourcer ved at gennemføre den internationale lov om havet (UNCLOS), som sætter de juridiske rammer for dette. Baggrunden er paragraf 158 i FN-dokumentet ’Den fremtid vi ønsker’ (Rio+20: The Future We Want).

Globalt Fokus anbefaler

De danske havområder er i dag i dårlig miljøtilstand på grund af overfiskeri, mangel på et netværk af effektivt beskyttede havområder, udledning af næringsstoffer og miljøgifte, samt råstofindvinding. Danmark præger som fiskerination også havmiljøets sundhed internationalt, eksempelvis gennem international handel med fisk og skaldyr.

Her er to eksempler på, hvor Danmark kunne forbedre sit bidrag til et sundt havmiljø og en bæredygtig udvikling:

National anbefaling – mål 14.2

  • Danmark skal fremme det naturskånsomme og selektive kystfiskeri

Etablering af et netværk af effektivt beskyttede havområder, udpeget på grundlag af kortlægning af biologisk vigtighed, og hvor destruktivt fiskeri i form af f.eks. trawl er forbudt, vil være et væsentligt bidrag til sunde fiskebestande i Danmark. En styrkelse af det naturskånsomme kystfiskeri via økonomisk støtte og en omlægning af kvotefordelingen, så den indregner sociale og miljømæssige bæredygtighedskriterier, vil dels sikre robuste fiskebestande og dels gavne danske lokalsamfunds økonomiske overlevelse og sociale sammenhængskraft. Desuden skal det skønsomme kystfiskeri have en markant øget markedsandel i fremtiden.

Global anbefaling – mål 14.4

  • Danmark skal fremme bæredygtigt fiskeri og handel i udviklingslande

Danmark kan gennem erhvervsstøtte, handelspolitik og EU's fiskeriaftaler arbejde for, at udviklingslande får bedre kontrol med og gavn af fiskeriet i deres farvande. Det kan bl.a. gøres gennem bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og gennem nationale og internationale handelskrav til legalitet, sporbarhed og bæredygtighed i hele handels- og værdikæden. Skadelige subsidier til fiskeriet, som også bidrager til den globale fiskerflådes overkapacitet, må fjernes. EU's fiskerireform skabte visse fremskidt, men der er fortsat behov for stramninger, bl.a. strengere krav til fangstrapportering blandt EU-landene, idet deres opgørelser er mangelfulde. Danmark bør fremover arbejde mere for at fremme bæredygtigt fiskeri internationalt og i udviklingslande.


Tilbage til de 17 Verdensmål