Livet på land

Undermål

15.1
Inden 2020 skal vi bevare og genoprette økosystemer på land og i ferskvand og bruge dem bæredygtigt. Det gælder især skove, vådområder, bjerge og områder med mangel på vand, i overensstemmelse med internationale aftaler.

15.2
Inden 2020 skal vi styrke bæredygtig håndtering af alle former for skove. Vi skal stoppe afskovning og genoprette skove, der er blevet delvist ødelagt. På globalt plan skal vi både genplante betydeligt mere fældet skov og også plante langt mere ny skov.

15.3
Inden 2030 skal vi bekæmpe ørkendannelse og genoprette områder med forringet jordbund, heriblandt områder der er påvirket af ørkendannelse, tørke og oversvømmelser. Vi skal stræbe mod at opnå en verden, hvor jordkvaliteten er i balance.

15.4
Inden 2030 skal vi beskytte og bevare bjergenes økosystemer, heriblandt deres biodiversitet. Det skal gøre bjergområderne bedre i stand til at levere de ressourcer, der er nødvendige for bæredygtig udvikling.

15.5
Vi skal skride til handling med det samme for at stoppe tabet af biodiversitet og reducere forringelsen af naturlige levesteder. Inden 2020 skal vi beskytte truede dyrearter og forhindre, at de bliver udryddet.

15.6
Vi skal fremme fair og ligelig fordeling af fordelene ved at bruge genetiske ressourcer. Samtidig skal vi fremme passende adgang til disse ressourcer, som det er aftalt internationalt.

15.7
Vi skal skride til handling øjeblikkeligt for at gøre en ende på krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede arter af dyr og planter. Vi skal sætte ind mod både udbud og efterspørgsel efter de ulovlige naturprodukter.

15.8
Inden 2020 skal vi indføre foranstaltninger for at forhindre indførelsen af naturfremmede arter. Deres skadevirkninger på land- og vandbaserede økosystemer skal reduceres i betydelig grad, og vi skal kontrollere eller fjerne de mest problematiske arter.

15.9
Inden 2020 skal vi gøre værdien af økosystemer og biodiversitet til en integreret del af national og lokal planlægning, udviklingsprocesser og strategier samt afrapportering for fattigdomsbekæmpelse.

15.a
Vi skal mobilisere og betydeligt øge de finansielle ressourcer fra alle kilder for at bevare og bruge biodiversitet og økosystemer på en bæredygtig måde.

15.b
Vi skal mobilisere betydelige ressourcer fra alle kilder og på alle niveauer for at finansiere bæredygtigt skovbrug og give tilstrækkelig motivation til udviklingslandene for at fremme den form for skovbrug. Dette omfatter også beskyttelse af eksisterende skov og genplantning af fældede skovområder.

15.c
Vi skal styrke den globale opbakning til at stoppe krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede arter, heriblandt ved at forøge lokalsamfundenes evne til at leve på en bæredygtig måde.

Globalt Fokus anbefaler 

Danmark deler med Bangladesh førstepladsen som verdens mest opdyrkede land. Det lægger et stærkt pres på artsrige økosystemer såsom urørt skov, græsland og vådområder. Intensiv drift i landbrug og skove, urbanisering og infrastrukturanlæg har store negative effekter på den biologiske mangfoldighed. Økosystemerne er presset af næringsstoffer, pesticider, monokulturer, dræning og opsplitning.

Der er dog særligt to områder, hvor Danmark kunne forbedre sit bidrag til at beskytte livet på land:

National anbefaling – mål 15.5

  • Danmark skal inden 2020 sikre, at mindst 17 % af landarealet, inklusiv de ferske vandområder, forvaltes med naturbevaring som primært formål, samt genoprette mindst 15 % af de forringede økosystemer, herunder både i skove, græsland og moser

Danmark har forpligtet sig til at omsætte de 20 Aichi-biodiversitetsmål til en national kontekst og udmønte dem senest i 2020. Biodiversitetsmålene skal implementeres gennem en effektiv, participatorisk og opdateret biodiversitetsstrategi og handlingsplan, som bør vedtages med bindende mål for indsatserne i Folketinget. Lige nu er Danmark langt fra at opfylde sine forpligtelser, og tabet af biodiversitet er fortsat aktuelt i 2015. Hertil kommer, at blot 5 % af Danmarks skovareal er udlagt med biodiversitet som formål. Det er lykkedes at stabilisere arealet med lysåben natur i 2014. Det dækker over et lille fald i arealet med heder og overdrev og en svag stigning i arealet med moser, enge og søer. Naturkvaliteten er fortsat nedadgående for størsteparten af arealerne.

Global anbefaling – mål 15.2

  • Danmark skal fordoble sit bidrag til den biodiversitetsorienterede udviklingsbistand fra og med 2015

Intakte økosystemer, herunder artsrige tropeskove, er en forudsætning for at nå Verdensmål 15, samt COP21 Klimaaftalen og Biodiversitetskonventionens langsigtede mål. Degradering, tørke og ørkendannelse påvirker dagligt mere end en 1 milliard mennesker, og ødelægger årligt 12 millioner af hektarer dyrkbart landbrugsareal. Den mest omkostningseffektive bevaringsstrategi af økosystemer i tropiske skove går gennem oprindelige folks rettigheder. Danmark har gennem bilateral og multilateral bistand de seneste årtier vist vejen mod effektiv beskyttelse og genopretning af væsentlige naturområder, herunder gennem støtte til oprindelige folks territoriale rettigheder til skov- og vådområder. Denne støtte er ved at blive udfaset (i bl.a. Bolivia og Mellemamerika), hvilket er et stort skridt i den forkerte retning. Danmark bør sende helt andre signaler internationalt for at afbøde negative påvirkninger af klimaforandringer og tilbagegående biodiversitet.


Tilbage til de 17 Verdensmål