Mindre ulighed

Undermål

10.1
Inden 2030 skal vi opnå og fastholde, at indkomsten for de fattigste 40 procent af befolkningen stiger hurtigere end landsgennemsnittet.

10.2
Inden 2030 skal vi styrke og fremme den sociale, økonomiske og politiske inklusion af alle, uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion, økonomisk status eller anden form for status.

10.3
Vi skal sikre, at alle har lige muligheder, og vi skal reducere sociale uligheder, blandt andet ved at eliminere diskriminerende love, politik og praksis. I stedet skal vi fremme passende politik, lovgivning og handlinger.

10.4
Vi skal tage politiske beslutninger, der progressivt fremmer større lighed. Især gennem finanspolitik, arbejdsmarkedspolitik og socialt sikkerhedsnet.

10.5
Vi skal blive bedre til at regulere og overvåge globale finansielle markeder og institutioner. Samtidig skal vi styrke implementeringen af reguleringerne.

10.6
Vi skal sikre, at udviklingslandene bliver bedre repræsenteret og får en stærkere stemme i beslutningerne i globale økonomiske og finansielle institutioner. Det skal ske for at gøre institutionerne mere effektive, troværdige, ansvarlige og legitime.

10.7
Vi skal facilitere ordnet, sikker, regulær og ansvarlig migration og mobilitet, heriblandt ved at implementere planlagte og velstyrede migrationspolitikker.

10.a
Vi skal implementere verdenshandelsorganisationen WTO’s princip om særlige hensyn til udviklingslandene (special and differential treatment), især for de mindst udviklede lande.

10.b
Vi skal bakke op om udviklingshjælp til de stater, hvor behovet er størst. Herunder direkte udenlandske investeringer og finansielle strømme. Det gælder især for de mindst udviklede lande, afrikanske lande, små udviklings-østater samt udviklingslande uden adgang til havet. Indsatsen skal ske i overensstemmelse med landenes nationale planer og programmer.

10.c
Inden 2030 skal vi reducere migranters omkostninger ved at sende penge til hjemlandet. Det skal ikke koste migranterne mere end 3 procent i omkostninger at sende penge hjem. Forsendelsesveje med over 5 procent i omkostninger skal helt elimineres.

Globalt Fokus anbefaler

Danmark er et af de mest velstående og lige lande i verden, og befinder sig dermed i den velstillede ende af verdens lande. Ligesom i store dele af verden er uligheden dog vokset kraftigt de seneste år.

Her er to eksempler på, hvor Danmark kan forbedre sit bidrag til at skabe en mere lige verden:

National anbefaling – mål 10.2

  • Danmark skal vende tendensen til øget national ulighed, og sørge for at afstanden mellem rig og fattig mindskes

Den økonomiske ulighed i Danmark stiger i disse år, både i forhold til indkomst og formue, samt mellem kønnene. Således er Danmark en del af den globale tendens til, at uligheden mellem de rigeste og de fattigste øges. Danmark har gode forudsætninger for at vende denne udvikling, særligt på grund af stærke institutioner og tradition for levering af gode offentlige ydelser. Hvis Danmark prioriterer kvalitetsuddannelse for alle, og sikrer fri og lige adgang til sundhedsydelser, bidrager det til at udligne skellet mellem rig og fattig, og styrker den sociale mobilitet.

Global anbefaling – mål 10.4

  • Danmark skal styrke arbejdet med at sikre progressive skattesystemer i udviklingslande

Danmark bør arbejde for progressive beskatningssystemer og klare fordelingsmekanismer til at adressere ulighed i udviklingslande. Herunder bør Danmark både støtte nationale og globale tiltag, som sikrer øgede skatteindtægter til udviklingslandene, som eksempelvis kapacitet til at inddrive skat, gennemsigtighed i offentlige budgetter og gennemsigtighed i omfordelingen og leveringen af ydelser. Skattesystemet er et vigtigt redskab til at reducere ulighed. I dag er udviklingslandenes skat-til-BNP-ratio på 18 procent, hvilket er væsentligt lavere end gennemsnittet for OECD-landenes 35 procent. Det betyder, at mange ressourcer i udviklingslande aldrig beskattes, og dermed ikke anvendes til at reducere uligheden gennem finansiering af offentlige goder. Danmark skal styrke indsatsen for opbygning af skattesystemer og lukke skattehuller i danske prioritetslande. Herudover skal Danmark arbejde for, at skattemidler anvendes til at forbedre forholdene for mennesker, der lever i fattigdom, og dermed mindske uligheden.


Tilbage til de 17 Verdensmål