Partnerskaber for handling

Undermål

17.1
Vi skal styrke landenes evne til at mobilisere egne ressourcer. Heriblandt gennem international støtte til udviklingslandene, så de bedre kan indsamle skatter og på anden vis opnå større indtægtsgrundlag.

17.2
De udviklede lande skal gennemføre deres officielle udviklingsforpligtelser fuldt ud. Det omfatter blandt andet løftet fra mange udviklede lande om at støtte udviklingslandene med 0,7 procent af bruttonationalindkomsten, og at støtte de mindst udviklede lande med mellem 0,15 og 0,2 procent af BNI. Donorlandene bør sætte mål om, at mindst 0,2 procent af BNI skal gå til de mindst udviklede lande.

17.3
Vi skal mobilisere yderligere finansielle ressourcer til udviklingslandene. Pengene skal komme fra flere forskellige kilder.

17.4
Vi skal hjælpe udviklingslandene med at gøre deres gæld bæredygtig på langt sigt. Det skal ske gennem koordinerede politiske beslutninger med det formål at finansiere, omstrukturere og lette gælden, alt efter hvad der er passende. Vi skal tage hånd om de fattige lande der er i dyb gæld, for at reducere gældsproblemerne.

17.5
Vi skal gennemføre tiltag, der fremmer investeringer i de mindst udviklede lande.

17.6
Vi skal forbedre forskningssamarbejdet mellem lande i nord og syd, indbyrdes mellem lande i syd, og på tværs både regionalt og internationalt. Samarbejdet skal give adgang til videnskab, teknologi og innovation, og det skal også forbedre generel vidensdeling, på vilkår der er gensidigt aftalt. Heriblandt gennem forbedret koordination mellem eksisterende samarbejder, især på FN-niveau, og gennem et globalt samarbejde for udveksling af teknologi.

17.7
Vi skal fremme udviklingen, overførslen og spredningen af miljømæssigt fornuftige teknologier i udviklingslandene. Det skal blandt andet ske på særligt fordelagtige vilkår (concessional and preferential terms), efter gensidig aftale.

17.8
I 2017 skal FN’s teknologi-bank og den kapacitetsopbyggende mekanisme for videnskab, teknologi og innovation i de mindst udviklede lande være i fuld gang med at arbejde. Vi skal samtidig forbedre brugen af muliggørende teknologi, især informations- og kommunikationsteknologi.

17.9
Udviklingslandene skal få bedre international støtte til at gennemføre en effektiv og målrettet kapacitetsopbygning for at støtte landenes nationale planer om at gennemføre alle Verdensmålene. Blandt andet gennem samarbejde mellem lande i nord og syd, indbyrdes mellem lande i syd, eller med involvering af lande eller organisationer i nord.

17.10
Vi skal fremme et universielt internationalt handelssystem, som er regelbaseret, åbent, ikke-diskriminerende og ligeligt. Det skal ske under styring fra Verdenshandelsorganisationen (WTO), blandt andet ved konklusionen på forhandlingerne om Doha-udviklingsdagsordenen (Doha Development Agreement).

17.11
Udviklingslandene skal forøge deres eksport betydeligt. De mindst udviklede landes del af det globale eksportmarked skal fordobles inden 2020.

17.12
Vi skal give alle de mindst udviklede lande permanent toldfri og kvotefri adgang til verdensmarkedet, i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens beslutninger. Blandt andet skal de regler om præferenceoprindelsesland, der gælder importen fra de mindst udviklede lande, gøres transparente og enkle, og bidrage til at give lettere markedsadgang.

17.13
Vi skal forbedre den globale makroøkonomiske stabilitet, blandt andet gennem sammenhæng og koordinering af de politiske beslutninger (politik-kohærens).

17.14
Vi skal forbedre sammenhængen af de politiske beslutninger (kohærens) for at styrke bæredygtig udvikling.

17.15
Vi skal respektere hvert lands politiske handlerum og lederskab til at gennemføre politiske beslutninger for at udrydde fattigdom og opnå bæredygtig udvikling.

17.16
Vi skal forbedre det globale partnerskab for bæredygtig udvikling, suppleret af partnerskaber med mange interessenter. Partnerskaberne skal mobilisere og dele viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer for at støtte bæredygtig udvikling i alle lande, især i de mindst udviklede lande.

17.17
Vi skal fremme og opfordre til partnerskaber på tværs af den offentlige sektor, det private erhvervsliv og civilsamfundet. Dette skal ske ved at bygge videre på vores erfaringer med partnerskaber og deres ressourcestrategier.

17.18
Inden 2020 skal vi blive bedre til at støtte udviklingslandene i at opbygge kapacitet til at indsamle statistik af høj kvalitet og gøre data tilgængelige. Tallene skal være opdaterede og pålidelige og kunne sorteres efter indkomst, køn, alder, race, etnicitet, migrantstatus, handicap, geografisk placering samt andre informationer, der er relevante i de enkelte landes situation. Også de mindst udviklede lande og små udviklings-østater skal have bedre støtte til at opnå denne statistiske kapacitet.

17.19
Inden 2030 skal vi bygge videre på de eksisterende initiativer for at udvikle målepunkter der viser fremskridtet i bæredygtig udvikling på flere måder end bruttonationalproduktet, og vi skal støtte udviklingslandene i at blive bedre til at indsamle statistik om egen udvikling.

Globalt Fokus anbefaler 

Danmark har længe været kendt som et foregangsland for partnerskaber for udvikling, og er et af de få lande i verden som lever op til FN’s minimumskrav om at give 0,7 % af BNI i udviklingsbistand.

Der er dog to eksempler, hvor Danmark kunne forbedre sit bidrag til at skabe globale partnerskaber for bæredygtig udvikling:

National anbefaling – mål 17.1

  • Danmark må ikke være et skattely for nationale, udenlandske eller multinationale virksomheder

Danmark er kendt for sit progressive skattesystem og for effektiv og gennemsigtig skatteindkrævning. De seneste år er danskernes tillid til SKAT dog blevet udfordret af flere sager om fejl i skatteindkrævning og tilfælde af virksomheders krumspring for at undgå skattebetalinger i Danmark. Hvis Danmark fortsat skal være kendt for progressiv og fair skatteopkrævning, skal der politisk prioritering til at sikre, at det også sker i praksis. Danmark er en del af en global økonomi, og det kræver globale løsninger. Derfor skal Danmark bruge sine erfaringer og internationale position til at arbejde for stærke globale skatteregler. Det kan være med til at sikre øgede midler til bæredygtig udvikling både i Danmark og i andre lande. Eksempelvis kan gennemsigtighedsinitiativer såsom offentlig land-for-land rapportering og offentlig kendskab til selskabers og fondes reelle ejer(e) gøre det muligt for både Danmark og mindre stærke stater at gennemskue virksomheders forpligtelser til skattebetaling, og dermed få en reel mulighed for at opkræve de rette skatter.

Global anbefaling – mål 17.3

  • Danmark skal finde nye penge til bæredygtig udvikling og sikre, at dansk udviklingsbistand skaber reelle resultater

Danmark har i årevis bidraget med udviklingsbistand og i de senere år også arbejdet for at trække flere private investeringer ind i arbejdet for bæredygtig udvikling. Men det langsigtede danske udviklingssamarbejde bliver brutalt skåret ned, og der er endnu lang vej for at sikre at de offentlige-private samarbejder undgår negative menneskerettighedseffekter, og sikrer positive udviklingsresultater gennem opretholdelse af standarder for blandt andet virksomheders samfundsansvar, inddragelse af civilsamfund og helhedsorienteret resultatmåling. Danmark bør derudover finde penge til asylmodtagelse uden for udviklingsrammen, så en tredjedel af dansk bistand ikke bliver i Danmark. Samtidig skal Danmark styrke arbejdet med standarder (herunder UNGPs), civilsamfundsinddragelse og resultatmåling i offentlige-private samarbejder og gå aktivt ind i kampen for at finde nye, innovative finansieringskilder til bæredygtig udvikling i verdens fattigste lande.


Tilbage til de 17 Verdensmål