Stop sult

Undermål

2.1
Inden 2030 skal vi afskaffe sult, og vi skal sikre, at alle mennesker har adgang til sikker, næringsrig og tilstrækkelig mad, året rundt. Fokus er især på de fattige og mennesker i udsatte situationer, heriblandt spædbørn.

2.2
Vi skal gøre en ende på alle former for fejlernæring inden 2030. Det omfatter også, at vi inden 2025 når de internationalt vedtagne mål om at nedsætte væksthæmning og udmagring af børn på grund af fejlernæring, og at vi tilgodeser næringsbehovene hos teenagepiger, gravide kvinder, samt ældre mennesker.

2.3
Inden 2030 skal vi fordoble produktiviteten og indkomsten for små fødevareproducenter. Især for kvinder, oprindelige folk, familielandbrug, husdyrholdere og fiskere. Det skal blandt andet ske gennem sikker og lige adgang til jord, viden, bankydelser, markeder og muligheder for at skabe øget værdi og beskæftigelse, også uden for landbruget.

2.4
Vi skal sikre bæredygtig fødevareproduktion inden 2030. Der skal implementeres robuste landbrugsteknikker, der både øger produktiviteten og hjælper med at bevare økosystemer, og som styrker tilpasningen til klimaforandringer, ekstremt vejr, tørke, oversvømmelser og andre katastrofer. Teknikkerne skal desuden løbende forbedre kvaliteten af jorden.

2.5
Inden 2020 skal vi bevare den genetiske mangfoldighed af frø, kulturplanter og husdyr i landbruget samt deres beslægtede vilde arter. Det skal blandt andet ske gennem fornuftigt forvaltede frø- og plantebanker, både på nationalt, regionalt og internationalt niveau. Vi skal også fremme ligelig deling og adgang til de fordele, som brugen af genetiske ressourcer og traditionel viden giver.

2.a
Vi skal investere mere i infrastruktur i landområder, samt landbrugsforskning og rådgivningsydelser, udvikling af teknologi, og gen-banker for planter og husdyr. Blandt andet gennem forbedret internationalt samarbejde, for at gøre landbrugene mere produktive i udviklingslandene, især i de mindst udviklede lande.

2.b
Vi skal forhindre og rette op på handelsbarrierer og forvridninger i verdensmarkedet for landbrugsprodukter. Det skal blandt andet ske ved at eliminere alle former for statsstøtte til eksport af landbrugsvarer, samt alle eksporttiltag med lignende effekt, i overeensstemmelse med mandatet fra Doha-forhandlingsrunden.

2.c
Vi skal sikre, at verdens markeder for fødevarer fungerer ordentligt. Der skal være adgang til aktuel markedsinformation, blandt andet om størrelsen af fødevarelagre, for at hjælpe med at begrænse ekstreme udsving i fødevarepriserne.

Globalt Fokus anbefaler

Introduktion I Danmark er der ikke store problemer med sult og fejlernæring, og potentielt skadelige dyrkningsmetoder som GMO er fortsat forbudt. Til gengæld er der store problemer med den danske landbrugsproduktions bæredygtighed.

Her er to eksempler på, hvor Danmark kan øge sit bidrag til en mere lige global fordeling af bæredygtigt produceret mad:

National anbefaling – mål 2.4

  • Danmark skal nedbringe den animalske landbrugsproduktions negative miljømæssige og sociale aftryk

Det danske landbrug er det mest intensive i verden, hvilket den store animalske produktion bidrager væsentligt til. Det intensive landbrug har store negative konsekvenser for det lokale vand-, hav-, og landmiljø i Danmark, og medfører store udledninger af drivhusgasser. Desuden har importen af proteinfoder til animalsk og industriel produktion alvorlige sociale og miljømæssige konsekvenser i de eksporterende lande. Alene fra Sydamerika importeres foder (særligt soja) som kræver et areal på størrelse med Sjælland for at blive dyrket. Danmarks animalske landbrugsproduktions negative aftryk bør derfor nedbringes både globalt og lokalt.

Global anbefaling – mål 2.3

  • Danmark skal fremme decentral fødevareproduktion for at bekæmpe sult, hvor sulten er

I arbejdet med politikkohærens for udvikling (PCD) har Danmark fødevaresikkerhed som prioritet. Fødevaresikkerhed og landbrugsudvikling er blevet sat lidt højere på dagsordenen de seneste år med en direkte kobling til danske handelsinteresser og offentlige-private partnerskaber inden for fødevarer og landbrug. På nuværende tidspunkt er det dog uklart, hvilken model for landbrugsproduktion, man ønsker at fremme igennem dansk udviklingspolitik. Det er vigtigt, at Danmark ikke bruger bistand og erhvervssamarbejder til at eksportere eller fremme den type produktionsstrukturer, som det danske landbrug bygger på, idet de er indrettet til intensiv storproduktion og eksport. I stedet bør Danmark promovere og støtte en landbrugsmodel bygget op omkring agro-økologiske principper og fokusere på smålandbrug, hvor kvinder også spiller en afgørende rolle. Danmark bør i denne sammenhæng sikre et fokus på, at jordrettigheder overholdes i tråd med internationale standarder. Der er brug for at fremme en decentral landbrugsmodel med balance mellem handelsfremme, højværdi og selvforsyning, som kommer lokale småbønder til gode i tråd med en rettighedsbaseret tilgang, som er bæredygtig (også set ud fra en klima og miljøvinkel), og som fokuserer på at bekæmpe sult, der hvor sulten er, samtidig med at den ikke belaster miljø og naturressourcer.


Tilbage til de 17 Verdensmål

jazzandclassical.com