Sundhed og trivsel

Undermål

3.1
I 2030 skal vi have reduceret mødredødeligheden, så færre end 70 gravide kvinder dør pr. 100.000 levendefødte børn.

3.2
Inden 2030 skal vi gøre en ende på de dødsfald blandt nyfødte og børn under fem år, der kan forebygges. Alle lande skal mindst sigte mod at reducere dødeligheden blandt nyfødte til 12 børn pr. 1000 levendefødte, og dødeligheden blandt børn under fem år til højst 25 pr. 1000 levende fødsler.

3.3
Vi skal stoppe epidemierne af aids, tuberkulose, malaria og forsømte tropiske sygdomme inden 2030. Samtidig skal vi bekæmpe hepatitis, vandbårne sygdomme og andre smitsomme sygdomme.

3.4
Inden 2030 skal vi reducere andelen af for tidlige dødsfald på grund af ikke-smitsomme sygdomme med en tredjedel, via forebyggelse og behandling. Vi skal også fremme mental sundhed og velvære.

3.5
Vi skal styrke forebyggelsen og behandlingen af stofmisbrug, herunder narkotiske stoffer og skadelig brug af alkohol.

3.6
Inden 2020 skal vi på verdensplan halvere antallet af døde og sårede på grund af trafikuheld.

3.7
I 2030 skal der være universel adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser, heriblandt familieplanlægning, oplysning og uddannelse. Reproduktiv sundhed skal integreres i nationale strategier og programmer.

3.8
Vi skal opnå universel sundhedsdækning, herunder finansiel risikobeskyttelse og adgang til grundlæggende kvalitets-sundhedsydelser. Alle mennesker skal også have adgang til sikker og effektiv kvalitetsmedicin og vaccine, til en overkommelig pris.

3.9
Inden 2030 skal vi væsentligt reducere antallet af dødsfald og helbredsproblemer på grund af farlige kemikalier og forurening af luft, vand og jord.

3.a
Vi skal styrke implementeringen af Verdenssundhedsorganisationens rammekonvention om tobakskontrol i alle lande, som det er passende.

3.b
Vi skal støtte forskning og udvikling af vacciner og medicin mod de sygdomme, der primært rammer udviklingslandene – både smitbare og ikke-smitbare sygdomme. Der skal være adgang til essentiel medicin og vaccine til en overkommelig pris, i overensstemmelse med Doha-erklæringen om TRIPs og folkesundhed. Erklæringen bekræfter udviklingslandenes ret til at bruge alle bestemmelserne i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder fuldt ud til at beskytte folkesundheden og give alle adgang til medicin.

3.c
Vi skal forøge finansieringen af sundhed betydeligt, herunder rekruttering, opkvalificering, træning og fastholdelse af sundhedspersonalet i udviklingslandene. Især i de mindst udviklede lande og i små ø-stater.

3.d
Vi skal styrke alle landes evne til at give tidlig varsel om nationale og globale sundhedsrisici samt at styre og reducere dem. Dette gælder i særlig grad udviklingslandene.

Globalt Fokus anbefaler

Danmark er kendt for sit skattefinansierede sundhedssystem, forskning inden for sundhed, medicinalvirksomheder og – særligt tidligere – for sundhed i sin udviklingsbistand. Sundhed er afgørende for social, økonomisk og miljømæssig udvikling, og er derfor centralt for opnåelsen af de andre mål.

Her er to eksempler på, hvor Danmark kan forbedre sit bidrag til at sikre sundhed og trivsel for alle mennesker:

National anbefaling – mål 3.8

  • Danmark skal investere i et sundhedssystem, der er inkluderende, lige tilgængeligt for alle og tilpasset borgernes behov

Danmark skal investere i sundhedsydelser, der er lige for alle, inklusiv lige adgang til information, forebyggelsesmetoder og behandling. Adgang til disse ydelser må ikke være betinget af borgernes evne til selv at opsøge hospitaler, af deres tilhørsforhold eller mangel på samme, hvilket eksempelvis kan være tilfældet for ældre, borgere uden for byerne, migranter og flygtninge eller af patientens seksuelle orientering eller kønsidentitet. Det kræver en ikke-stigmatiserende og inkluderende retorik, hvor fagpersoner uddannes til at tale med patienten om emner som seksuel sundhed og stigmatiserende sygdomme som hiv/aids. Særlige indsatser for at inkludere grupper som oplever barrierer i adgangen til sundhed bør være et samfundsansvar, og skal indtænkes i tilrettelæggelsen af sundhedsydelser i Danmark med udgangspunkt i patientens tryghed og velbefindende – både fysisk og mentalt.

Global anbefaling – mål 3.3

  • Danmark skal fokusere bistanden på fattigdomsrelaterede sygdomme, og på at udsatte grupper sikres adgang til information, forebyggelse og behandling

Sygdomme såsom HIV, tuberkulose og malaria kræver fortsat mange menneskeliv i verdens fattigste lande, og undergraver økonomisk udvikling og social stabilitet. Danmark bør støtte innovation, forskning og udvikling inden for bekæmpelse af fattigdomsrelaterede sygdomme, så vi i 2030 kan opleve et endegyldigt stop for de store epidemier. Dette kræver en indsats for at sikre lige ret til sundhed globalt, så personer ikke diskrimineres på baggrund af deres køn, seksuelle orientering eller kønsidentitet, psykisk sygdom, stofmisbrug eller sexarbejde, men har lige adgang til information, midler til forebyggelse og behandling. Dettes sikres blandt andet gennem fortsat støtte til CSO’er, modarbejdelse af diskriminerende lovgivning, investering i teknisk ekspertise for evidensbaserede indsatser og viden om målgruppens behov.


Tilbage til de 17 Verdensmål